lunes, 16 de junio de 2008

EL SERVICIO PUERTA A PUERTA DE LA CIUDAD DE

BARCELONA DE NUEVO EN PELIGRO.

El servei "Porta a Porta" en perill de nou

El passat dia 29 de maig la Sra. Roser Torrentó, gerent de l'Institut Municipal de persones amb Discapacitats, ens va informar dels plansque tenen respecte el servei PaP.

Basicament i molt resumit aquest plans són:

1. A partir de 1 de setembre tothom que dispossi d'una liniad'autobús per fer l'itinerari demanat, serà derivat a utilitzar-ho.Queden exents, de moment, tots el serveis fixes.

2. Qui no pugui utilitzar el transport públic haurà de demanar una nova revissió a fi que un equip d'experts, per determinar, dictamini si l'usuari pot o no utilitzar el transport ordinari.

3. Qui SI necessiti el PaP tindrà tants viatges com vulgui, sense limitacions.

4. Si un cop derivat surgeix cap problema no previst hi haurà un telèfon d'incidències on resoldràn de manera inmediata el tema.

Et aquí la sol•lució trobada desprès d'un any de negociacions.La Plataforma en Defensa del Servei PaP us volem presentar tot això i la nostra proposta, sensiblement diferent a la municipal, i prendre amb tu els acords necessaris.

És per això que hem demanat una sala el proper dissabte 21 de juny a les 17h al Celtre Cultural de Riera Blanca, carrer Riera Blanca, 1 i 3 davant Nou Camp, on farem una presentació amb diapossitives i celebrarem una assemblea d'afectats.

Us esperem a tots i totes, malgrat la sala té cabuda només per a 70persones, per la qual cosa us preguem confirmeu l'assistència als telèfons 933480002 i 935277606

Si us plau, fèu-ne difussió,


El servicio "Puerta a Puerta" de nuevo en peligro

El pasado día 29 de mayo la Sra. Roser Torrentó, gerente del Institut Municipal de persones amb Discapacitatats, nos informó de los planes que tienen respeto al servicio PaP.

Basicamente y muy resumido este plan consiste:

1. A partir de 1 de septiembre, todo el mundo que disponga de una línea de autobús para hacer el itinerario pedido, será derivado a utilizarlo .Quedan exentos, por el momento, todos el servicios fijos.

2. Quien no pueda utilizar el transporte público deberá pedir una nueva revisión con el fin de que un equipo de expertos, por determinar, dictamine si el usuario puede o no utilizar el transporte ordinario.

3. Quien SI necesita el PaP tendrá tantos viajes como quiera, sin limitaciones.

4. Si una vez derivado surgiera algún problema no previsto, habrá un teléfono de incidencias donde resolverán de manera inmediata el tema.

He aquí la solución encontrada después de un año de negociaciones.La Plataforma en Defensa del Servicio PaP os queremos presentar todo esto y nuestra propuesta, sensiblemente diferente a la municipal y tomar contigo los acuerdos necesarios.

Es por eso por lo que hemos pedido una sala el próximo sábado 21 de junio a las 17h al Centre Cultural de Riera Blanca, calle Riera Blanca, 1 y 3 delante Nou Camp, donde haremos una presentación con diapositivas y celebraremos una asamblea de afectados.

Os esperamos a todos y todas, a pesar de que la sala tiene cabida solo para 70 personas, por lo que os rogamos confirméis la asistencia a los teléfonos 933480002 y 935277606

Por favor,hacer difusión

No hay comentarios: